Sporządzanie studium wykonalności inwestycji

Sporządzanie studium wykonalności inwestycji


Sporządzenie studium wykonalności inwestycji jest procesem niezbędnym podczas poszukiwania finansowania bądź pozyskiwania partnera biznesowego. Studium wykonalności jest narzędziem planistycznym uwzględniającym zarówno cele, jak i potencjał przedsiębiorstwa lub planowanego przedsięwzięcia oraz określającym sposoby ich realizacji.
Stanowi fundamentalny instrument zarządzania przedsiębiorstwem bądź projektem, który swoim zakresem obejmuje analizę i ocenę opłacalności planowanego przedsięwzięcia. Jest podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnej zarówno dla właściciela projektu – inwestora, jak i dla potencjalnych instytucji finansujących.

Studium jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia specjalistycznych analiz – jego jakość decyduje o faktycznej ocenie projektu i przyznaniu dofinansowania. Rzetelne opracowanie Studium Wykonalności pozwoli na wyeliminowanie błędnych założeń, jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji i uniknięcie kłopotów na etapie realizacji projektu.
Jest ono także podstawowym załącznikiem do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Studium jest bardzo istotnym elementem finansowania projektów inwestycyjnych o dużej kapitałochłonności realizowanych w formule Project Finance. Jest również nieodzownym elementem procesu pozyskania finansowania ze źródeł unijnych.

Zakres działań:
  • Studium wykonalności sporządzane jest przy uwzględnieniu obecnych oraz przyszłych uwarunkowań rynkowych, technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
  • Dokument zawiera niezbędne dane i informacje oraz identyfikuje możliwe do osiągnięcia korzyści oraz potencjalne ryzyka, umożliwia podjęcie decyzji inwestycyjnych oraz weryfikację czy analizowane przedsięwzięcie spełnia kryteria biznesowe potencjalnych partnerów.

BWF Consulting oferuje kompleksowe sporządzanie studium wykonalności inwestycji, które zapewnia wiarygodną i rzetelną informację o zasadności realizowanego przedsięwzięcia oraz możliwych do uzyskania korzyści.

Przygotowane przez nas Studium Wykonalności Inwestycji spełnia wymogi stawiane przedsięwzięciom finansowanym z funduszy zewnętrznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą usługą

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha