SPORZĄDZANIE I WERYFIKACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

Sporządzanie i weryfikacja prognoz finansowych


Sporządzanie rzetelnych prognoz finansowych zapewnia informację o przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zapotrzebowaniu na kapitał oraz umożliwia weryfikację stabilności ekonomicznej i płynności danego podmiotu w określonym czasie.

Zakres działań:
 • w procesie sporządzania prognoz finansowych uwzględnione zostaną wszystkie właściwe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na działalność gospodarczą jednostki,
 • plan finansowy przedsiębiorstwa zawiera prognozę najważniejszych obszarów działalności odzwierciedlonych w przychodach i kosztach oraz źródłach finansowania danego przedsiębiorstwa,
 • prognoza finansowa pozwoli określić ryzyko operacyjne i finansowe, w szczególności ryzyko związane z płynnością przedsiębiorstwa i jego zdolnością do spłaty zobowiązań,
 • po uwzględnieniu dokonanych projekcji, spółka podejmuje odpowiednie działania zapewniające osiągnięcie założonych celów.
Prognozy finansowe mogą być sporządzane m.in. na potrzeby:
 • opracowywania budżetów finansowych,
 • składania wniosków kredytowych,
 • ubiegania się o dofinansowanie,
 • pozyskiwania inwestora,
 • wyceny przedsiębiorstwa bądź jego składników,
 • przeprowadzenia testu na utratę wartości,
 • procesów transakcyjnych,
 • przygotowania części finansowej prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych.

BWF Consulting oferuje także weryfikację prognoz finansowych sporządzanych przez przedsiębiorstwa na własne potrzeby bądź zlecane podmiotom zewnętrznym.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą usługą

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha