Restrukturyzacja przedsiębiorstwa / Plany naprawcze

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa / Plany naprawcze


W zależności od fazy cyklu życia, koniunktury gospodarczej czy innych zmian w otoczeniu, przedsiębiorstwa napotykają na bariery i problemy ograniczające optymalne tempo rozwoju. W niektórych przypadkach sytuacja z roku na rok pogarsza się, spada zyskowność i płynność finansowa.

Negatywne symptomy w działalności przedsiębiorstwa wymagają podjęcia kompleksowych i szybkich zmian w ramach prowadzonej działalności, modelu biznesowego, generowanych przepływów pieniężnych, a także struktury aktywów i pasywów. Skuteczność wymaga działania w sposób gwałtowny, przy zachowaniu stabilności funkcjonowania organizacji. Bliska współpraca BWF Consulting z właścicielami i zarządami przedsiębiorstw pozwala na wypracowanie trafnych oraz kreatywnych rozwiązań, pozwalających na poprawę rezultatów prowadzonej działalności i kondycji firmy zarówno w okresie krótkim, jak i perspektywie kilkuletniej.

Bogate doświadczenie naszych pracowników pozwala nam świadczyć usługi w zakresie optymalizacji efektywności prowadzenia działalności przez jednostki gospodarcze. BWF Consulting oferuje usługi umożliwiające identyfikację i eliminację słabych stron przedsiębiorstwa, badanie sytuacji ekonomicznej, podatkowej, a także audyt korporacyjny.
W sensie pozytywnym restrukturyzacja polega na budowaniu wartości przedsiębiorstwa poprzez poprawę jego efektywności gospodarowania. Podejmowane działania dotyczą działalności operacyjnej, finansowej oraz wymiaru strategicznego.

W ramach kompleksowego wsparcia zarządów i właścicieli w restrukturyzacji oferujemy takie usługi jak:
 • analiza biznesowa i finansowa,
 • identyfikacja kluczowych nośników wartości i problemów z ich wykorzystaniem,
 • rozpoznanie aktywów nieoperacyjnych i zasobów przedsiębiorstwa, grupy kapitałowej oraz jego właścicieli,
 • ocena kluczowych umów pod kątem biznesowym, analiza ryzyk,
 • ocena kluczowych kontraktów finansowych,
 • planowanie i modelowanie finansowe, przygotowanie bazowego modelu restrukturyzacyjnego,
 • identyfikacja luki finansowej, określenie momentu i przesłanek ewentualnej utraty płynności,
 • określenie możliwości i wariantów restrukturyzacji pod kątem biznesowym i finansowym,
 • opracowanie programu restrukturyzacji w zakresie operacyjno-finansowym,
 • wsparcie Zarządu w kontaktach z kluczowymi interesariuszami,
 • wdrażanie i aktualizowanie programu restrukturyzacji,
 • przeprowadzenie wszystkich czynności restrukturyzacyjnych w sensie finansowym (wyceny, opinie, wniesienia aktywów, wniesienia ZCP i przedsiębiorstw, podziały, połączenia, przekształcenia, konwersje wierzytelności, podwyższenia kapitału etc.)
 • wsparcie Zarządu w negocjacjach z instytucjami finansowymi i innymi wierzycielami,
 • monitoring i nadzór wykonania programu (zarówno wewnętrzny jak i na potrzeby komunikacji z wierzycielami),
 • pozyskiwanie finansowania (instytucje finansowe, inwestorzy),
 • refinansowanie aktywów,
 • sprzedaż aktywów, przedsiębiorstwa, ZCP – doradztwo transakcyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą usługą

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
(Park Naukowo Technologiczny w Opolu)

Adres do korespondencji:
ul. Fiołków 1,
46-022 Luboszyce

SZYBKI KONTAKT

captcha